Polityka RODO

Polityka RODO

Administratorem danych osobowych jest WPPH Elena, osobą kontaktową jest Mariola Kujawa, tel. +48 62 760 22 22   email: mariola@elena.pl Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016r.,) określane RODO, w celu obsługi i realizacji zamówień, wystawienia dokumentów księgowych oraz w celach marketingowych. W tym samym celu dane mogą być przekazywane innym podmiotom na terenie Unii Europejskiej. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dotyczących realizacji zamówień. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


The data administrator is WPPH Elena, the contact person is Mariola Kujawa, phone number +48 62 760 22 22, e-mail address: mariola@elena.pl. Data are processed under Article 6(1)(b) of Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L, 04.05.2016), referred to as GDPR, in order to deliver the club's services and for marketing and promotional purposes. Data can be transferred to other entities in EU for the same purpose. The data administrator shall not make available of transfer data to a third country or to an international organisation. Data shall be kept no longer than it is necessary to achieve the purpose of processing, taking into account deadlines resulting from the necessity to ensure the possibility to enforce provisions of the ordinary law and duties concerning order processing. The data subject shall have the right of access to their data, right to correction, rectification, erasure, restriction of processing of data, right to data portability and well as to lodge a complaint with a supervisory authority.