SCIENTIFIC OPINIONS

We cooperate in science projects!

ELENA company has attached great importance to cooperation with the science world: universities and laboratory centres which profesionally deals with food production and nutrition.

We present you a list of universities we cooperated with in scientific projects:

  • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW Warszawa (Department of Physiological Sciences, Institute of Veterinary Medicine – Warsaw Uniwersity of Life Sciences, Warsaw)
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Food Technology of Plant Origin – Poznań University of Life Sciences)
  • Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej – Poltechnika Poznańska (Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznań University of Technology)
  • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Pharmacy Division, Department of Physical Chemistry, Medical University of Warsaw)
  • Katedra Chemii Analitycznej i Ogólnej – Politechnika Śląska (Department of Analytical and General Chemistry, Silesian University of Technology)